اگر پیش از این دورههای کار با زعفران را گذراندهاید و مهارتهای لازم را کسب نمودهاید، میتوانید با
تکمیل فرم زیر، در فهرست نیروهای آماده به کار زعفران قرار بگیرید و به دو صورت فریلنسر و یا استخدامی
کسب درآمد نمایید.