استارتاپ ویکند:

در این روش آموزشی، رویدادهایی با هدف آموزش برنامهنویسی با SDK زعفران برگزار خواهد شد که در
آنها، شیوه کار با SDK را بهصورت عملیاتی و در محیطی رقابتی همراه با سایرین فرا خواهید گرفت. اطلاعیه
برگزاری استارتاپها در همین سایت منتشر خواهد شد. در صورتی که مایل هستید از زمان برگزاری این
رویدادها مطلع شوید، لطفا فرم زیر را تکمیل و ارسال نمایید.