حضوری:

در روش آموزش حضوری، به مدت ۱۵ تا ۴۵ روز به افراد واجد شرایط، نحوه کار با SDK به
طور کامل و بهصورت عملی آموزش داده خواهد شد. در صورت تمایل به بهرهمندی از آموزش
حضوری، فرم زیر را تکمیل و برای ما ارسال نمایید. با توجه به ظرفیت محدود آموزش حضوری،
پس از بررسی درخواستها، زمان حضور اطلاعرسانی خواهد شد.